Qual è l'ape che fa la cioccolata?
L'ape rugina
Qual è l'ape più scurrile?
L'ape rnacchia(grazie a Ugo)