Quarantenne di Isernia chiede test di paternità a 13 uomini.